Rajd „Ostatnie dni lata w Paryżu” 09 września 2018 – Zapraszamy!

Opublikowano dnia

rajd samochodów 2018 plakat A3LISTA ZGŁOSZEŃ ZAMKNIĘTA !!!

Wpisowe 30 zł / osoba

REGULAMIN
RAJDU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
„ Ostatnie dni lata w Paryżu”
09 września 2018 r.

Art.1. ORGANIZATOR
Organizatorem RAJDU  jest Koło Pojazdów Zabytkowych przy Automobilklubie Krakowskim.

Art.2. CELE IMPREZY
1. Popularyzacja historii motoryzacji
2. Popularyzacja turystyki motorowej
3. Promocja regionu
4. Poszerzenie wiadomości o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
5. Doskonalenie techniki jazdy samochodem
6. Popularyzacja kultury zachowania się na drodze

Art.3. ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA
3.1  Uczestnikami rajdu są kierowcy i piloci pojazdów z napędem mechanicznym o wysokim stopniu oryginalności wyprodukowanych do 31 grudnia 1988r. i dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3,5 t. Załogę stanowią: kierowca i pilot samochodu, kierowca motocykla lub kierowca motoroweru. Pasażerowie są osobami towarzyszącymi.
3.2  Udział w Rajdzie należy zgłosić Organizatorowi w terminie do 05.09.2018 r. ( ilość załóg ograniczona)
3.3  Wpisowe obejmuje świadczenia ustalone przez organizatora.
3.4  Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się na start rajdu 09.09.2018 r. od godz. 9:00 – do 10:30
3.5  Przed startem uczestnik otrzymuje numer startowy oraz informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia imprezy.

Art.4. TRASA
4.1 Organizator wyznacza trasę rajdu i czas przejazdu od startu do mety oraz zadania regulaminowe. Trasa imprezy liczy ok. 30 km.
Poprzez określenia „zadania regulaminowe” rozumiemy:
• pytania testowe obejmujące tematy:
• bezpieczeństwo w ruchu drogowym BRD,
• próby sprawnościowe OTJ i Sz
• zabawowe próby zręcznościowo-sprawnościowe
4.2  Trasa jest wieloetapowa, uczestnik nie jest zobowiązany do wykonania zadań regulaminowych. Nie zaliczenie wyznaczonych zadań spowoduje jedynie uzyskanie gorszego wyniku.
4.3 Przekazane Organizatorowi na mecie rajdu dokumenty stanowią podstawę klasyfikacji.

Art.5. KLASYFIKACJA
Prowadzona jest  klasyfikacja generalna i za próby sportowe.

Art.6. NAGRODY REGULAMINOWE
• Klasyfikacja generalna – I, II, III miejsce
• Najlepszy w próbach sportowych – I miejsce

Art.7.  JURY  IMPREZY
W skład jury wchodzą  przedstawiciele Organizatora imprezy

Art.8. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

8.1  Zgłoszenie się uczestnika do startu przez dokonanie opłaty startowej
jest  równoznaczne z akceptacją zasad i przepisów niniejszego regulaminu.
8.2  Pisemne instrukcje i komunikaty Organizatora stanowią nieodłączną część regulaminu.
8.3  Kierowca musi posiadać ważne dokumenty kierowcy i pojazdu.
8.4  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane
tak przez uczestników, jak i osoby trzecie w czasie trwania Rajdu.
8.5  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu oraz, w przypadku zaistnienia przeszkód od siebie niezależnych, przesunięcia terminu lub odwołania Rajdu.
8.6  Organizator może nie przyjąć samochodu do rajdu, bez podania przyczyny.
8.7  Interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie!!!